MT-Torimatsu

Shapton Kuromaku series Fine Sharpening Stone Enji-#5000

$139.00