MT-Torimatsu

Shapton Kuromaku series Coarsor Sharpening Stone blue-black-#320

$109.00